Mátyás király élete

Mátyás király 1443.február 23-án született Kolozsváron. Apja Hunyadi János kormányzó, a középkori Magyar Királyság kiemelkedő hadvezére,anyja pedig Szilágyi Erzsébet. 1458 és 1490 között I. Mátyás néven magyar király, 1469-től cseh (ellen) király, 1486-tól pedig Ausztria hercege volt. Mátyást 6 éves koráig anyja és dajkája nevelte, majd utána tanítók tanították. Szánoki Gergely lengyel humanista, később pedig Vitéz János vezette be a tudás birodalmába. Tanították egyház- és államjogra, művészetekre és latinra is; olvasmányait Vitéz János válogatta meg számára. Bátyja, Hunyadi László kivégzése után a Hunyadi párt zászlajára Mátyás neve került, aki akkor V. László foglya volt. Szilágyi Mihály támadásai következtében zürzavartámadt az országban, s a király hatalma és népszerűsége egyre csökkent. Szilágyi Bécsbe, majd Prágába vonult, s túszként magával vitte Hunyadi Mátyást is. V. László bosszút esküdött, de ő váratlanul meghalt. Díszes küldöttség indult 1458 januárjában Csehországba Vitéz János vezetésével, hogy Budára kísérje az addig raboskodó Mátyást. Az előre kialkudott váltságdíj kifizetése után a díszescsapat Esztergomnál kelt át a Duna jegén, majd 1458. február 15-én érkezett a fővárosba. 1458. január 24-én, Budán, a Duna jegén a főpapok és a főurak királlyá választották, de kiskorúsága miatt Szilágyi Mihályt 5 évre kormányzóvá nevezték ki. 1463-ban Mátyás a bécsújhelyi megállapodás értelmében visszaszerezte Frigyestől a Szentkoronát.

Mátyás 1464. március 29-én, Székesfehérváron koronáztatta meg magát. Mátyás uralkodása kezdetén központosított királyi hatalmat épített ki, amelynek alapját az első magyar állandó zsoldoshadsereg, a Fekete sereg képezte. Első felesége, Podjebrád Katalin halála után Aragóniai Beatrixot vette feleségül. Költségeinek növekedését az adórendszer 1467-es újjászervezésével fedezte. A kapuadó helyett a füstadót vezette be, mivel korábban előfordult, hogy több házhoz csak egyetlen kapu tartozott. Emellett a háztartás lett az alapja az 1468-tól évente akár kétszer beszedett rendkívüli adónak (segély, hadiadó). Mátyás és tanácsadói eltörölték a harmincad vámot. Mátyás évi bevétele 500 ezer és 700 ezer Forint körül alakult, mellyel alig maradt el a legnagyobb európai államoktól. Mátyás bevételeinek növekedésével párhuzamosan fejlesztette a hadsereget. Az 1460-as évek közepétől egyre több zsoldost fogadott fel. A zömében csehekből és lengyelekből álló sereg létszáma a bevételektől függően akár 15-20 ezer fő is lehetett.

A sereg 4 fegyvernemre oszlott: nehéz- és könnyűlovasság, gyalogosok, tüzérség. Egy lovas katona havi zsoldja 3, egy gyalogosé 2 Forint volt. Mátyás –apjával ellentétben– nem erőltette a törökellenes támadó hadjáratokat, hanem aktív védelemre rendezkedett be. Kialakította a második déli védővonalat, mely Karánsebestől, a Szerémségen keresztül az Adria irányába húzódott. Hagyta, hogy a törökök megszállják a Balkán félszigetet, de azt már nem akarta, hogy ellenőrzésük alá vonják a délnyugati határvidéket, ezért 1463-ban elfoglalta Jajca várát.

Mátyás udvarában sok neves külföldi művész és tudós megfordult; pártfogását sok magyar humanista. Világhírűvé vált könyvtára (Corvinák), amely több mint 5000 kötetből állt; a kódexek darabonkénti értéke meghaladta az 1000 aranyat. Budán és Visegrádon reneszánsz stílusban építkezett, elsőrangú olasz művészeket foglalkoztatva. Felismerte, hogy a törökök ellen csak szélesebb összefogással lehet védekezni, amihez a Német-római Birodalom erőforrásaira volt szükség, amihez császárrá kellett választatnia magát.

Sikeres csehországi hadjáratát követően Brünnben, 1469. május 13-án cseh ellenkirállyá koronáztatta magát, hogy így választófejedelem lehessen. Podjebrád György csehországi uralmát azonban nem tudta felszámolni, akinek örökébe a lengyel Jagelló Ulászló lépett. Úgy tűnt, hogy a háborúnak sohasem lesz vége, 1479-ben mégis békét kötöttek. Kölcsönösen elismerték egymás cseh királyi címét, s Mátyásé lett Szilézia, Morvaország és Lausitz. Mátyás Podjebrád Katalin halála után Aragóniai Beatrixszal kötött házasságot, hogy megoldja a törvényes utód kérdését, de sikertelenül. Külpolitikáját maga irányította, az ország kormányzásában pedig titkárára és tanácsosaira hagyatkozott. Mátyás megfékezésére a Habsburg és a Jagelló ház szövetségre lépett egymással, s III. Frigyes Ulászlónak adta a cseh királyi címmel járó járófejedelmi méltóságot. Erre válaszul Mátyás körbezárta Bécset. III. Frigyes – mivel a pápa sem ismerte el Ulászló választófejedelemségét – 1477-ben Mátyásnak adományozta a címet. Mátyás tovább folytatatta a háborút azért, hogy egy bécsi asszonytól született fia, Corvin János érdekében az 1463-as szerződés érvényét veszítse.1483-ban elfoglalta tehát Alsó-Ausztriát, majd 1485-ben Bécset, s a királyi székhelyet is ide helyeztette át. Terveit nem volt képes maradéktalanul véghezvinni, mert 1490. április 6-án, Bécsben váratlanul meghalt.

Mátyás erényei:

  • élvezni és értékelni tudja a művészeti alkotások szépségét;
  • ért a tudományokhoz, nem a praktikus haszon kedvéért, hanem a szellemi gyönyörűségért;
  • pártfogója és ösztönzője tudósoknak, íróknak, költőknek, művészeknek;
  • ismeri a Bibliát és a legjelentősebb egyházatyák műveit;
  • élvezi a táncot, a párviadalt, a vadászatot, a sportot;
  • edzett katona, jó hadvezér;
  • élvezni tudja a játékot, a baráti együttlétet, a társasági életet, a természet változatos szépségeit.

Corvinák

Corvina: Mátyás király budai könyvtára, latin és görög nyelvű művekből. Corvina-kódex: a kéziratgyűjtemény egy-egy darabja. (A budai udvarban élő itáliaihumanisták a király származását a római Corvinus családtól vezették le, Mátyás címerállata, a csőrében aranygyűrűt tartó holló is erre utal. [a holló latinul: Corvus]) A könyvgyűjtemény részben rendkívül gazdagon díszített művekből állt, és nagyon változatos volt: az ókori szerzők írásaitól kezdve az egyházatyák irodalmán át az építészetről szóló művek is megtalálhatók voltak benne. Létrejötte az 1470-es évekre tehető, fejlődésének csúcspontja Mátyás uralkodásának utolsó éveire tehető (1485-90.), pusztulása II. Ulászló idején.

A magyar reneszánsz kultúra legnagyszerűbb és leghíresebb alkotása Mátyás király budai könyvtára. Olyan alkotás, amely nemcsak elérte a kor legmagasabb európai színvonalát, hanem hozzá mérhető, a maga nemében és a maga korában, az Alpoktól északra sehol sem akadt.

http://www.corvina.oszk.hu/

Vissza a főoldalra